Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ

Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπονται τα εξής:
α. Δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου υλικού πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος του συνδικαλιστικού κινήματος που θα αποτελέσουν βάση γνώσης για ενημέρωση και υποστήριξη της δράσης της ΑΔΕΔΥ βάσει τεκμηρίων(κείμενα εργασίας, κείμενα πολιτικής, μελέτες/έρευνες),
β. Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίων και workshops για μεταφορά τεχνογνωσίας σε συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα και Διεθνώς που σχετίζονται με το συνδικαλιστικό κίνημα,
γ. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης που θα υποστηρίζεται από ψηφιακή πλατφόρμα,
δ. Υλοποίηση έρευνας με αντικείμενο την αποτύπωση της κατάστασης των πραγμάτων στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, (παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης).
ε. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης/ενημέρωσης, ενεργών και εν δυνάμει, μελών των οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος.